Επιλογή Σελίδας

Ύστερα από την 53 / 06-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πιερίας και σύμφωνα με το καταστατικό της, συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, για την 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ που βρίσκονται στην Νέα Έφεσο Πιερίας, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

  • Ανάγνωση και επικύρωση καταλόγου εκπροσώπων και έλεγχος απαρτίας.
  • Ορισμός τριών (3) μελών για τον έλεγχο των πρακτικών.
  • Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών.
  • Παροχή πληρεξουσιότητας προς την νυν εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Σ ΠΙΕΡΙΑΣ προκειμένου να προβεί  στην άσκηση των κατάλληλων εξωδίκων και δικαστικών ενεργειών( ήτοι ενδεικτικά αναφέρονται άσκηση αγωγής, μηνυτήριας αναφοράς ή μήνυσης κ.λ.π) για την  αναγνώριση της ανυπαρξίας δανείου ύψους 21.024,70€ που  έλαβε χώρα με την αριθμ. 35/16-3-2017 πράξη – απόφαση του τότε Δ.Σ της Ε.Π.Σ κατά του φερόμενου ως δανείσαντος κ. Δημητρίου Ελευθεριάδη και κατά παντός υπευθύνου και για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης  ποινικών  αδικημάτων και επίδειξης επιζήμιων αδικοπρακτικών συμπεριφορών  σε βάρος της ΕΠΣ Πιερίας και για την  αποκατάσταση κάθε ζημίας( υλικής και ηθικής) που προέκυψε από την λήψη της αριθμ. 35/16-3-2017 απόφασης – πράξης  της τότε εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Π.Σ Πιερίας.
  • Παροχή πληρεξουσιότητας προς την νυν εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Σ ΠΙΕΡΙΑΣ  προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες  εξώδικες και δικαστικές ενέργειες ( ήτοι ενδεικτικά αναφέρονται μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά, άσκηση αγωγής αποζημίωσης κ.λ.π)  για την  διερεύνηση και απόδοση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου της προηγούμενης εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΣ Πιερίας που έχουν προκύψει από την παράνομη και παράτυπη διαδικασία της διακηρυχθείσας κληρώσεως- λαχειοφόρου αγοράς ενός αυτοκινήτου και ενός χορτοκοπτικού που είχε οριστεί για τις 29-8-2017 και για την αποκατάσταση κάθε υλικής ( λ.χ λόγω επιστροφής χρηματικού αντιτίμου λαχνών) και ηθικής βλάβης της Ε.Π.Σ, μετά και τη μη προσέλευση ( παρά την κλήτευσή τους με εξώδικη όχληση) των μελών του προηγούμενης εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Π.Σ Πιερίας να προσέλθουν και να παράσχουν εξηγήσεις- λογοδοσία σύμφωνα με το Νόμο.
  • Παροχή πληρεξουσιότητας προς την νυν εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Σ ΠΙΕΡΙΑΣ  προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες  εξώδικες και δικαστικές ενέργειες ( ήτοι ενδεικτικά αναφέρονται μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά, άσκηση αγωγής αποζημίωσης κ.λ.π)  κατά παντός υπευθύνου της προηγούμενης εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΣ Πιερίας,  με σκοπό  να  διερευνηθεί η  τυχόν τέλεση ποινικών αδικημάτων και  επίδειξη επιζήμιων  αδικοπρακτικών συμπεριφορών  σε βάρος της ΕΠΣ Πιερίας και για την   αποκατάσταση κάθε ζημίας( υλικής και ηθικής) – ελλείμματος  που προέκυψε καθ΄ όλη την  διαχειριστική περίοδο και  καθ όλη τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης εκτελεστικής επιτροπής  της Ε.Π.Σ Πιερίας, μετά και το γεγονός της μη προσέλευσης ( παρά την κλήτευσή τους με εξώδικη όχληση) των μελών του προηγούμενης εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Π.Σ Πιερίας για να παραδώσουν  α)έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και κατ’ εξαίρεση λόγω εκλογών από 1/1/2017 έως 20/3/2017 και β)έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και κατ’ εξαίρεση λόγω εκλογών από 1/1/2017 έως 20/3/2017.
  • Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και κατ’ εξαίρεση λόγω εκλογών από 1/1/2017 έως 20/3/2017.
  • Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πιερίας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη 19-12-2017 στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00 και με οποιονδήποτε αριθμό παρευρισκομένων μελών.

Η εκπροσώπηση των  σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Πιερίας θα γίνει από τους αντιπροσώπους τους σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

Το διαβιβαστικό που θα συνοδεύει το ειδικό πληρεξούσιο, το θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και το θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας μέχρι την Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 20:00.

Για  το  Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αστέριος Τόκας                              Δημήτριος Τσακνάκης

Pin It on Pinterest

Shares
Share This